หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
3D Animation with 3ds Max 2016
 
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 3D Studio MAX 2016 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงาน ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, ภาพยนตร์ , Effect ,Title Logo เป็นต้น โดยในหลักสูตรนี้ เน้นที่กระบวนการคิดในการผลิตงาน ตามลำดับขั้นในการทำงานจริงในวงการผลิตงาน Animation โดยผู้เรียนจะได้เริ่มต้นจาก กระบวนคิด กำหนดเรื่องราวด้วย Story board และลำดับขั้นการสร้างงาน Animation เนื้อหาครอบคลุมการสร้างงาน Animation พร้อมทั้งเพิ่ม Acting ให้กับตัวละคร และ เทคนิคพิเศษ การทำEffect และ Simulation จนจบขั้นตอนการผลิตงาน Output ออกเป็นผลงาน Animation ได้ ในหลักสูตรนี้นอกจากผู้เรียนจะได้ทดลองสร้างงาน อย่างมีรูปแบบกระบวนการอย่างมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้รู้จักวิธีการและแนวคิดในการบริหารงาน Project และการบริหารทีมเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

Windows, Adobe Photoshop CC 2016
 
Adobe Photoshop CC 2016, 3D Studio MAX 2016, Real flow, After burn
 

อ.ฐิติกร จันทพลาบูรณ์

อาจารย์ ประจำหลักสูตร
3D Animation


การศึกษา : ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?

" ผู้ที่สนใจเรียนทางด้าน 3dsMax สามารถไปประกอบอาชีพได้หลายด้านมาก ขึ้นอยู่กับความสนใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นทางด้านงานออกแบบ เช่น Animator หรือ Graphic Designer สำหรับผู้ที่ยังสนใจงานทางด้านนี้อยู่ สามารถนำไปต่อยอดทางด้าน การทำเกมสฺ์เว็บหรือทำภาพยนตร์ งานด้านโฆษณา ทำ Architecture และ Visualing (ทำภาพเสมือนจริง) ค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 20,000 ? 100,000 บาท เลยทีเดียว "
Adobe Certificate (International)
 
• ผู้จบหลักสูตรจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการสร้างงาน Animation เต็มรูปแบบ

• ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดพร้อมถึงวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาในการทำงานจากวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ตรง

• ผู้เรียน สามารถสร้างงาน Animation พร้อมสร้างเทคนิคพิเศษ ด้วย Plugin ต่างๆ

• ม.รังสิตให้ทุนสำหรับนักเรียน NetDesign ทุกท่านเรียนต่อปริญญาโท-ปริญญาเอกโดยได้รับทุนมากถึง 15 % ของค่าหน่วยกิต จนจบการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

• ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

• ค่าธรรมเนียมการเรียน 7,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 185 บาท )
• รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 160 บาท )

การชำระเงิน :

1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"

4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |