หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
หลักสูตรการพัฒนา Website ด้วย HTML5 ซึ่งเป็น Web Standard สาหรับการพัฒนา Web ในยุคปัจจุบัน เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Website ที่สามารถรองรับได้ในทุกๆ ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac OS X, iOS, Android ในหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การปูพื้นฐานโครงสร้างของภาษา HTML5 รวมถึงการใช้งาน CSS เวอร์ชั่น 3 ผู้เข้าอบรมจะได้ เรียนรู้ Element ใหม่ที่ อ่านง่ายมากขึ้น และช่วยให้ เราทา SEO (Search Engine Optimize) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ศึกษาเว็บ Form ที่พัฒนาใหม่ การจัดการไฟล์เสียง และ วีดีโอ การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน และนาไปประยุกต์สร้างเว็บด้วยแนวคิดและหลักการของ Responsive Web Design ที่ช่วยตอบสนองการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดีและมีประสิทธิภาพสาหรับทุก ๆ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น Desktop, มือถือ, Tablet, Smartphone เป็นต้น

หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง
 

ต้องเคยผ่านหลักสูตร Web Design Advanced หรือ มีพื้นฐานการเขียน HTMLและ CSS

หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้

 
Adobe Photoshop CC 2016, Adobe Dreamweaver CC 2016
 
วิทยากร
อาจารย์ กนก สาคะเรศ อาจารย์ประจา Professional Web Design, Web Design Advanced, Graphic Design
การศึกษา :
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ ( MSIT) มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ วิภาพร หาญสัมฤทธิศักดิ์ อาจารย์ประจา Professional Web Design
การศึกษา :
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
• ผู้จบหลักสูตรจะสามารถสร้าง Website ที่พัฒนาด้วย HTML5&CSS3 ได้อย่างมืออาชีพ และได้เรียนรู้การออกแบบขั้นสูง และการสร้างเว็บอย่างสวยงามด้วยเทคโนโลยีใหม่

• ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

•ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

• ผู้เข้าอบรมจะได้รับพื้นที่ Web Server 20MB.มูลค่า 7,200 บาท เป็นเวลา 1 ปี
• ราคา 7,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 223 บาท)
• รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 194 บาท)

การชำระเงิน :

1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"

4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม
หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |