หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

E-Learning & Courseware Design

หลักสูตรการออกแบบสื่อการสอนออนไลน์ และครอบคลุมในการทำสื่อการสอนรูปแบบอื่นๆ เรียนรู้ออกแบบ วางแผนงานจัดทำการเรียนการสอน ทั้งในส่วนของเนื้อหาการเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ด้านการสร้างบทเรียน(Learning Object) แบบทั่วไป และการสร้างบทเรียนตามมาตรฐานของสกอร์ม (SCORM-Sharable Content Object Reference Model) เรียนรู้การนำงานไปใช้ในสื่อต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน และรู้จักกับ Moodle ที่เป็น ระบบการจัดการบทเรียนออนไลน์ยอดนิยม

หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง - 4 ชั่วโมง

Windows, Internet (ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน)

Adobe Captivate CC 2016, MOODLE Open Source e-Learning

 • อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง
 • อาจารย์ ประจำหลักสูตร
  Multimedia for e-learning
  & Courseware Design
 • การศึกษา :ปริญญาโท :
  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สื่อศิลปและการออกแบบสื่อ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
  (Master of Art : Media Art
  and Design Chiangmai
  University)

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

" ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ถูกต้องต่อการพัฒนาสื่อการเรียนด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดียสามารถเสริม
สร้างการเพิ่มพูนพัฒนา ทักษะพื้นฐานการออกแบบสร้างสรรค์สื่อด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดียได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นผลให้เกิดการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ดีต่อไปในอนาคต "

 • ราคา 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 194 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 168 บาท)

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User