หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

การออกแบบและการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม

Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2016

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหา การออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นงาน 3 มิติ อาทิ Advance Parts, Advance Assembly, Advance Drawing เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมการผลิต เน้นเรื่องของสายงานผลิต สร้างเครื่องจักร เพื่อควบคุมเครื่องจักร ทำให้การควบคุมเครื่องจักรและสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงาน การสร้างงานโลหะแผ่น Sheet Metal การเขียนแบบโครงสร้างและงานเชื่อม Wildman การประยุกต์คำสั่งเพื่อสร้างชิ้นงานที่้ซับซ้อน การออกแบบโดยการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานการออกแบบชิ้นงานและ Moldsการวิเคราะห์คุณสมบัติของชิ้นงาน และการนำเสนอชิ้นงานการสร้างแอนนิเมชั่น การสร้างเป็นพรีเซนเทชันเพื่อนำเสนองานกับผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายผลิตโดยใช้โปรแกรม SolidWorks2016 เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล3มิติแบบเจาะลึกและสามารถวิเคราะห์หาค่า งานทางด้านวิศวกรรมเหมาะสำหรับงานทางด้าน Product Design, MachineDesign, FurnitureDesign, MachinePart Designand Analysis เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

     

หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

Windows, มีพื้นฐานงานเขียนแบบเบื้องต้น, มีพื้นฐานด้าน SolidWorks ขั้นพื้นฐานมาก่อน

SolidWorks 2016

 • อ. ประทาน บรรเทาทุกข์

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม 3D Machine Design with SolidWorks 2016 การออกแบบและการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม Advance 3D Machine Design and Analysis with SolidWorks 2016, 3D Machine Design with AutoCad, 3D Architure with AutoDesk Revit, 3D Architure with AutoCad, 2D Architecture AutoCad
 • การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง คณะเทคโนโลยีการผลิต ออกแบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
 • หลังจบหลักสูตรสามารถออกแบบเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแบบ  ด้วยโปรแกรม SolidWorks 2016
 • สามารถสร้างแอนนิเมชั่น การสร้างเป็นพรีเซนเทชัน โดยใช้โปรแกรม SolidWorks 2016
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ราคา 7,800บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 186 บาท )
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 162 บาท)

สำหรับผู้สมัครพร้อมกัน 2 หลักสูตร  3D Machine Design with SolidWorks 2016  และ  Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2016 จะได้รับส่วนลด 2,000 บาท

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User