หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานโมเดล 3 มิติที่มีรายละเอียดด้วยโปรแกรม Zbrush ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้ความนิยม ในการปั้นโมเดลในงานระดับ Hollywood โดยยึดอาศัยวิธีการปั้น จากการปั้นดินน้ำมัน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน สามารถปรับแต่งโมเดลและแก้ไขได้อย่างอิสระ โดยในเนื้อหาผู้เรียน จะได้เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน การใช้งานโปรแกรม , การสร้างโมเดล การปรับแต่งโมเดล จนกระทั่ง สามารถลงสีให้กับโมเดลต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงาน รวมถึง การนำผลงานไปใช้ร่วมกับโปรแกรม 3 มิติ อื่นๆ เช่น 3DsMax , Maya เป็นต้น ซึ่งนับเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของนัก Animator ในปัจจุบัน       

หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เรียน ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง - 4 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานโปรแกรม 3 มิติมาเล็กน้อย เช่น โปรแกรม 3dsMax 
 
Zbrush 4
 


อ.อิทธิวัตร รัตตกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร Maya 2013 (Intensive) , Maya 2013 Advanced และ Zbrush

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต


Adobe Certificate (International)
? ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างโมเดลแบบ 3 มิติ, ปรับแต่งชิ้นโมเดลให้สวยงาม รวมถึงวิธีการนำผลงานไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

• ม.รังสิตให้ทุนสำหรับนักเรียน NetDesign ทุกท่านเรียนต่อปริญญาโท-ปริญญาเอกโดยได้รับทุนมากถึง 15 % ของค่าหน่วย กิต จนจบการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

• ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

• ค่าธรรมเนียมการเรียน 5,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 276 บาท)
• รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 228 บาท )

การชำระเงิน :

1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"

4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |